Ambulance je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje klinicko – logopedickou péči dětem i dospělým.

    

      Ordinace se zaměřuje na následující typy narušené komunikační schopnosti:

 •       poruchy řečového vývoje – opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, vývojová dysartrie atd.
 •       poruchy při anomáliích orofaciálního systému – rozštěpové vady
 •       narušení grafické stránky řeči – dyslexie, dysgrafie
 •       symptomatické poruchy řeči
 •       vady výslovnosti
 • dětská afázie – fatická porucha, která vzniká u dětí jako náhlé přerušení a poškození dosud normálně se vyvíjející CNS, příčiny jsou podobné jako u dospělých (úrazy, zánětlivá onemocnění či intoxikace mozku, mozkové expanze, CMP nebývá častou příčinou)
 •       péči o předčasně narozené děti
 •       poruchy hlasu
 •       poruchy polykání u dospělých po úrazech, cévních mozkových příhodách, při myastenii gravis, po chirurgických operacích atd.
 •       poruchy polykání v novorozeneckém věku
 •       získané poruchy řečové komunikace po úrazech, cévních mozkových příhodách atd. – afázie, dysartrie, gnostické poruchy
 •       poruchy řeči v rámci kognitivního deficitu

 

Práce logopeda vychází z přirozených zákonitostí vývoje dítěte a z neuropsychologického hlediska. Na děti i dospělé je třeba nahlížet komplexně a v tomto duchu volit i vhodné metody pro terapii, operativně je měnit a přizpůsobovat individuálním potřebám každého.

Na základě vstupního vyšetření Vám či Vašemu dítěti budou navrženy konkrétní postupy a techniky. Bude Vám vysvětleno, jakým směrem se terapie bude ubírat a proč právě touto cestou. Přibližně jednou za 3 měsíce probíhá kontrolní vyšetření, které posoudí posun obtíží.

Je třeba si uvědomit, že logoped Vás směřuje, nabízí vhodné postupy, předává materiály, ukazuje názorně konkrétní možnosti, kontroluje, zda procvičování provádíte správně….Nicméně intenzivní a pravidelná práce je na Vás.

Ideální je volba pravidelného každodenního procvičování (byť na krátkou dobu, i několikrát denně dle časových možností), přičemž je nutné zohlednit věk dítěte (čím je dítě starší, tím déle urží pozornost)Pravidelné opakování každý den je na Vás a už víme, že pokroky přináší dříve, než delší jednorázové cvičení. O jednom zopakování před návštěvou u logopeda nemluvě. Ze zkušeností rodičů se osvědčuje procvičovat každý den ve stejnou dobu (např. 10 minut před oblíbeným TV pořadem, před či po jídle…). Navíc Váš budoucí školák/školačka bude mít náskok, ikdyž teď má o povinnost více. Některé děti upřednostňují cvičení hrou, jiné děti naopak vyžadují úkoly. Je na Vás, jakou formu zvolíte.

Ne vždy logopedie děti baví. Převážně úkoly, kdy se sedí u zrcadla (např.: přípravná cvičení zaměřující se na motoriku mluvidel, která se stále opakují. Jsou však velmi důležitá pro další práci). Proto buďte trpěliví, vyplatí se to. :o)

Teprve po upevnění základů je možné pokračovat dále ( představte si dům se špatně postavenými základy…).

LOGOPEDIE NENÍ JEN O VÝSLOVNOSTI HLÁSEK. Výslovnost je až vrchol pyramidy.

Vyvozovat jednotlivé hlásky lze ve chvíli, kdy je dítě dokáže diferencovat sluchem od hlásek ostatních. Pokud rozdíl neslyší, nedaří se mu je správně tvořit a vyslovovat.

Zrcadlo je náš kamarád – výhodou je větší zrcadlo, aby před ním mohl rodič sedět spolu s dítětem(ideálně vedle sebe) a “opičit se”. Podstatná je zraková zpětná vazba, kdy dítě přesně a reálně vidí nastavení mluvidel. Když se k opičení přidá trošku legrace, půjde vše veseleji.

NIKDY V ŘEČI NEOPRAVUJTE HLÁSKY, KTERÉ DÍTĚ NETRÉNUJE( ty, které neumí vyvodit).

V průběhu terapie se nebojte ptát. Vždy se cení rodiče, kteří tvořivě vymýšlí, jak pozměnit úkoly, aby byly zábavnější. Důležité je zároveň nepřeskakovat jednotlivé úrovně – např.: dítě se naučilo vyslovit samostatně hlásku Z, zapojí ji do slabik Za, Ze, Zi…Občas se mu podaří Z ve slově. Nadšený rodič vidí tento úspěch a vymýšlí okamžitě složité věty, hned opravuje dítě během spontánního mluvení. V ten okamžik je porušována zásada vývojovosti. Navíc má v tu ránu malý šikula po radosti z  dosaženého úspěchu. Zase přirovnání – představte si, že se učíte lyžovat, už jakžtakž umíte ubloučky a někdo Vás postaví na černou sjezdovku.

Váš logoped má plán. Klidně se zeptejte, co bude následovat, jak bude terapie pokračovat. Lépe se poradit, než trénovat nesprávně. 

Sebedůvěra dítěte a vzájemná spolupráce je pro logopedickou terapii velmi podstatná. Proto se nebojte dítě pochválit nejen za reálné úspěchy, ale také za vynaloženou snahu v období, kdy Vám logopedická cvičení nejdou “jako po másle”. Vaše dítě se bude cítit doceněné, úspěšné a bude vnímat, že náprava řeči je důležitá, ale ne nepřátelská.

Největší vliv na rozvoj jazykových kompetencí dětí mají rodiče. Nikdo nezná Vaše dítě lépe, než Vy a nikdo neudělá pro vaše dítě víc než Vy. Proto si s nimi čtěte pohádky, vyprávějte příběhy, komentujte činnosti, stimulujte řečové porozumění a podporujte ve verbálním projevu.

 

Klíčové je věřit ve společný úspěch a zůstat optimisty, ikdyž se nám logopedie zrovna zcela nedaří podle představ (i přes mnohá opakování dítě stále chybuje, jedna hláska se podařila vyvodit a zaběhnout v řeči snadno a rychle a dlaší hláska se nám “courá”). Na základě dobře sehrané týmové práce budete nejen úspěšní, ale Váš kladný s podporující přístup k tomu, co “je třeba”, bude dobrý vzor pro Vašeho syna či dceru i do budoucna.